دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
۹۶/۱/۵
English
 

شماره رساله

نام دانشجو

عنوان

مقطع

استاد راهنما

سال

ر-‎2

محمد مسجدجامعي

ارايه كلاسي از توابع ويژه و كاربرد آن در حل معادلات انتگرال

ك ارشد

سيد مقتدي هاشمي پرست

1378

ر-‎3

علي افتخاري

بررسي همگرايي روش تكراري فوق تخفيف اصلاح شده و معرفي روش تكراري جداسازي چندگانه موازي AOR‎ و روش اصلاح شده AOR ‎

ك ارشد

عليرضا ذكايي
خسرو مالك نژاد

1378

ر-‎4

هاله مرادي

روشهاي رتبه‌بندي با استفاده از نظريه مجموعه هاي فازي و تحليل پوششي داده‌ها

ك ارشد

سيد مقتدي هاشمي پرست
علي نقي بادامچي زاده

1378

ر-‎5

محمد غلامي بالادزايي

درونيابي اسپلاين مكعبي به طور موضعي يكنوا

ك ارشد

عليرضا ذكايي
خسرو مالك نژاد

1378

ر-‎6

محمد اسكندر فر

ارايه روشهاي سريع براي درونيابي يك چند جمله‌اي و ديفرانسيل گيري و انتگرال گيري

ك ارشد

سيد مقتدي هاشمي پرست

1378

ر-‎7

صابر يوسفي

حل سيستمهاي شبه مربعي-مستطيلي تنك با استفاده از حذف گاوس

ك ارشد

عليرضا ذكايي
خسرو مالك نژاد

1379

ر-‎8

حسن عابديني

آزمونهاي كاراي عددي براي حل معادلات انتگرال بدخيم گسسته خطي

ك ارشد

عليرضا ذكايي
 خسرو مالك نژاد

1379

ر-‎9

محمد موسايي آويني

روش باقيمانده شبه -مينيمال براي سيستم هاي خطي غيرهرميتي

ك ارشد

علي رضا ذكايي
خسرو مالك نژاد

1379

ر-‎10

زهرا ماسوري

گسترش الگوريتم سيمپلكس براي برنامه ريزي خطي شبه نامتناهي

ك رشد

عليرضا ذكايي
 اسماعيل خرم

1379

ر-‎11

حجت كوده حاتميان

بررسي همگرايي روش هاي تكراري Ussor ,Ssor,Sor

ك ارشد

عليرضا ذكايي
خسرو مالك نژاد

1379

ر-‎12

محمود زريني

حل معادلات انتگرال به وسيله تبديلات Mellin

ك ارشد

عليرضا ذكايي
خسرو مالك نژاد

1379

ر-‎13

غلامرضا نور محمدي

حل معادلات انتگرال فرد هولم نوع اول بوسيله روش گالركين افزوده

ك ارشد

عليرضا ذكايي
خسرو مالك نژاد

1379

ر-‎14

حميده اسكندري

حل معادله لاپلاس با شرط مرزي نيومن

ك ارشد

عليرضا ذكايي
 بهمن مهري

1379

ر-‎15

احسان عباسي

روش كوچكترين مقدار منفرد براي حل مسايل مقدار ويژه معكوس

ك ارشد

عليرضا ذكايي
خسرو مالك نژاد

1379

ر-‎16

حميدرضا كياني نژاد

مسايل برنامه ريزي مقيد احتمالي در محيط فازي و غير فازي و حل آنها بوسيله الگوريتم ژنتيك بر اساس شبيه سازي فازي

ك ارشد

عليرضا ذكايي
اسماعيل خرم

1379

ر-‎17

عليرضا هادي پور

حل معادلات انتگرال غير خطي Hammerstien‎با استفاده از ID‎-موجكها

ك ارشد

بهمن مهري
محمود هاديزاده

1380

ر-‎18

شهناز محمدي مجد

ويژگي وتوليد فراكتالها

ك ارشد

عليرضا ذكايي
 بهمن مهري

1380

ر-‎19

سيد مجتبي داورزني

زمانهاي بهينه توقف و شروع مجدد توليد براي يك مدل eoq‎بااقلام فاسد شدني

ك ارشد

عليرضا ذكايي
اسماعيل خرم

1380

ر-‎20

حسن باقر پور ذاتي

پيش حالت سازهاي تجزيه ناكامل بلوكي براي يك m‎-ماتريس بلوكي-سه قطري متقارن تنك وبزرگ

ك ارشد

عليرضا ذكايي

1380

ر-‎21

 سعيد حسني

حل عددي معادله ديفرانسيل معمولي و معادله با مشتقات جزيي بوسيله روش مالتي كوادريك

ك ارشد

عظيم امين عطايي

1381

ر-‎22

مريم محمد سهي

حل عددي معادلات انتگرال غير خطي Volterra-Hammerstein‎ با هسته غير فشرده

ك ارشد

محمود هاديزاده

1381

ر-‎23

مهدي مرادي

حل مسايل مقدار ويژه با روش تجزيه و جداسازي كاپن و موازي سازي

ك ارشد

عليرضا ذكايي

1381

ر-‎24

نرگس رضايي نسب

حفظ طبقه بندي كارآيي درِDAE ‎با استفاده از تحدب شرطي

ك ارشد

سيدمقتدي هاشمي پرست

1381

ر-‎25

روناك عزيزي

روشهاي مبتني بر بسط تيلور براي معادلات انتگرالي غير خطي Volterra-Hammerstein‎مركب

ك ارشد

محمود هاديزاده

1381

ر-‎26

نرگس بشتكاني

مطالعه عددي معادله ديفرانسيل جزيي خطي سهموي متغير (غير يكنواخت)

ك ارشد

عظيم امين عطا يي

1381

ر-‎27

پرويز دارانيا

بررسي روش گروههاي گسسته براي حل كلاس معادلات ديفرانسيل غير خطي Emden-Fowler

ك ارشد

عليرضا ذكايي
محمود هاديزاده

1381

ر-‎28

اسماعيل جوكار

استفاده از توابع شعاعي مولتي كوادريك با شرايط مرزي خميده

ك رشد

عظيم امين عطايي
 عليرضا ذكايي

1382

ر-‎29

مرتضي عسگري

حل عددي معادلات انتگرال Volterra-Fredholm‎خطي مركب بااستفاده ازروش هم محلي چبيشف

ك ارشد

محمود هاديزاده

1382

ر-‎30

منصوره اديبي

كران براي معكوس عناصر ماتريس هاي سه قطري

ك ارشد

عليرضا زكايي

1382

ر-‎31

ندا گسيلي

نظريه اطلاع و برآورد پارامتر به كمك الگوريتم em

ك ارشد

سيدمقتدي هاشمي پرست

1382

ر-‎32

لاله اميد

بررسي روشهاي عددي حل معادلات انتگرال دوبعدي نوع اول غير خطي

ك ارشد

محمود هادي زاده

1382

ر-‎33

فاطمه يوسفي

حل معادلات انتگرالي نوع دوم به روش گالركين توسط موجكهاي متعامد پيوسته

ك ارشد

عليرضا ذكايي
محمود هادي زاده

1382

ر-‎34

اصغر ارژنگ

رمز نگاري بااستفاده از منحني هاي بيضوي (الگوريتم شوف-گام كوچك-گام بزرگ)

ك ارشد

سيد مقتدي هاشمي پرست

1383

ر-‎35

اسماعيل فرجي

تجزيه شبه چولسكي ماتريسهاي پاد متقارن و كاربردهاي آن

ك ارشد

عليرضا ذكايي

1383

ر-‎36

سيدسياوش حسيني ملائي

روش تجزيه Adomian‎ وكاربردهاي آن

ك ارشد

عظيم امين عطائي

1383

ر-‎37

علي صفائي

حل معادلات ديفرانسيل مرتبه دوم غيرهمگن توسط تابع گرين وبه طريق عددي

ك ارشد

عظيم امين عطائي

1383

ر-‎38

اكبر جعفري شاعرلر

بررسي برخي نامساوي هاي انتگرالي وكاربردهاي آن درمعادلات انتگرالي دوبعدي

ك ارشد

محمود هادي زاده

1383

ر-‎39

محسن خالقي

تبديل موجك روي ميدان هاي متناهي

ك ارشد

عليرضا ذكايي
حميدابريشمي مقدم

1383

ر-‎40

محمد مهدي مزارعي

حل عددي معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي بيضوي با استفاده از شبكه هاي توابع پايه اي شعاعي مستقيم و غير مستقيم

ك ارشد

عظيم امين عطائي

1383

ر-‎41

محسن اسماعيل بيگي

كيو-متعامد ها و كاربردهاي آن در بهينه سازي روش انتگرال گيري گاوسي

ك ارشد

سيد مقتدي هاشمي پرست

1383

ر-‎42

نادر معتمدي مطلق

معرفي تبديلات مشتق و استفاده از آن براي حل معادلات انتگرال - ديفرانسيل

ك ارشد

محمود هادي زاده

1383

ر-‎43

عيسي بيدار

روشهاي طيفي براي حل معادلات ديفرانسيل زمان وابسته با استفاده توام از توابع چبيشف وچبيشف گويا

ك ارشد

سيدمقتدي هاشمي پرست

1384

ر-‎44

مجيد ضيائي

استفاده از نظريه بازيها براي حل مسئله حمل ونقل شبكه اي

ك ارشد

سيدمقتدي هاشمي پرست

1384

ر-‎45

سعيده طالب زاده

تعيين ميزان تراكم در تحليل پوششي داده ها ي تصادفي

ك ارشد

سيدمقتدي هاشمي پرست
غلامرضا جهانشاهلو

1384

ر-‎46

الماس علي پور

بعدمدولهاي متناهيا توليد شده

ك رشد

شعبان قلندرزاده

1384

ر-‎47

فرزاد شاويسي

مدولهاي p‎-پروژكتيو،n‎-تيلتينگ و n‎-ستاره

ك ارشد

محمد جواد نيك مهر

1384

ر-‎48

احمد رحمتي

سرشت نمايي گروههاي ساده ( ‎2f4(q‎ توسط مجموعه مرتبه عناصرشان

ك ارشد

عليرضا ذكايي

1384

ر-‎49

حسين مشتاق

شناسايي گروههاي ساده متناهي توسط مرتبه و تشكيل درجات آنها

ك ارشد

عليرضا مقدم فر

1384

ر-‎50

قاسم كاظمي گليان

حل عددي معادلات انتگرال دو بعدي به روش هم محلي سينك

ك ارشد

محمود هادي زاده

1384

ر-‎52

محمد علي مهر پويا

مقايسه كارآيي و همگرايي خطا درروش هم محلي مالتي كوادريك وروش عناصر متناهي

ك ارشد

عظيم امين عطايي

1384

ر-‎53

رسول حيدري دستجردي

بررسي روشهاي طيفي در حل عددي معادلات انتگرال غير خطي Volterra-Hammerstein

ك ارشد

محمود هادي زاده
فريده قريشي

1384

ر-‎54

زهرا ساداتي

بررسي توابع پايه شعاعي

ك ارشد

عظيم امين عطايي

1384

ر-‎55

سعيد جعفري

شناسايي گروههاي ساده متناهي فاقد عنصر مرتبه 6توسط مجموعه مرتبه هاي عناصرشان

ك ارشد

عليرضا مقدم فر

1384

ر-‎56

نجمه اكبري

ساختار توابع درهم ساز بر مبناي آشوب و نگاشتChaotic

ك ارشد

سيد مقتدي هاشمي پرست

1384

ر-‎57

معصومه ولي زاده

درباره زير گروههاي مينيمال گروههاي متناهي

ك ارشد

عليرضا ذكايي

1384

ر-‎58

منصور عابديان

منيفلدهاي ضعيف متقارن و شبه متقارن

ك ارشد

فرشته ملك

1385

ر-‎60

حفظ اله بخشي

پيرامون گراف ناجابجايي وابسته به يك گروه متناهي

ك ارشد

عليرضا مقدم فر

1385

ر-‎61

پرستو ملكوتي راد

مدولهاي ضربي وتصويري

ك ارشد

شعبان قلندرزاده

1385

ر-‎62

روح اله مهري

زير مدول هاي اول مدول هاي آزاد متناهي مولد

ك ارشد

شعبان قلندرزاده

1385

ر-‎63

حسين ابراهيمي

آنتروپي ومولدهايسيستم هاي ديناميكي فازي

ك ارشد

هاشم پروانه مسيحا

1385

ر-‎64

ابوذر جهانگيري

ميانگين پذيري وبسيارميانگين پذيري نيم گروههاي موضعا فشرده

ك ارشد

هاشم پروانه مسيحا

1385

ر-‎65

مصطفي اميني

مدول هاي هم تاب

ك ارشد

محمد جواد نيك مهر

1385

ر-‎66

سيده سائده سعيدي فرد

ايدالهاي توريك ،واريته هاي توريك وكاربردهاي آنها در برنامه ريزي عددصحيح

ك رشد

حسن حقيقي

1385

ر-‎67

فائزه بزازي

محكهاي ديگري برايP‎-پوچتواني گروههاي متناهي

ك ارشد

عليرضا ذكائي
عليرضا مقدم فر

1385

ر-‎68

صولت كريمي واناني

حل عددي معادلات ديفرانسيل تاخيري توسط روشهاي طيفي

ك ارشد

فريده قريشي

1385

ر-‎69

الهام قلي بيگي

حاصل ضرب منيفلدهاي ريماني

ك ارشد

فرشته ملك

1385

ر-‎70

مرتضي آقاجاني

حل معادله انتگرال هامراشتاين به روش تاو محاسباتي

ك ارشد

سيدمقتدي هاشمي پرست

1385

ر-‎71

فاطمه عيني

زير مدولهاي مكمل وتعميمي از مدولهاي تصويري

ك ارشد

محمد جواد نيك مهر

1385

ر-‎72

مريم السادات سماوكي

برخي ساختارهاي متقارن ضعيف روي خيمنه هاي ريماني

ك ارشد

فرشته ملك

1385

ر-‎73

مهدي سبزواري

حل عددي معادلات انتگرال با بكارگيري موجك دوره اي دابيشز به روش گالركين ومقايسه آن با موجك هار

ك ارشد

سيدمقتدي هاشمي پرست

1385

ر-‎74

سوسه آندريانس

پياده سازي عددي تابع والش براي معادلات انتگرال دوبعدي

ك ارشد

محمود هادي زاده

1385

ر-‎75

ناهيد ستوده صادق

بررسي خواص همولوژي حلقه هاي داراي خاصيت P‎

ك ارشد

شعبان قلندرزاده

1385

ر-‎76

مجيد اكبري

آزمون گائووشوم براي p‎-پوچتواني

ك ارشد

عليرضا ذكائي

1385

ر-‎77

محسن آوجي

معرفي وپياده سازي عددي برخي روش هاي جديد تكراري سريع براي معادلات انتگرالي

ك ارشد

محمود هادي زاده يزدي

1385

ر-‎78

فرحان مهذب بلاغي

محاسبه ايدآل هاي نقاط

ك ارشد

محمدجواد نيك مهر

1385

ر-‎79

مهدي وحدت نيا

نويززدايي از تصاوير ديجيتال با استفاده از يك روش نقطه دروني پيشگو-تصحيح كننده ناشدني

ك ارشد

محمد رضا پيغامي

1385

ر-‎80

فاطمه لعل دولت آباد

عملگرهاي خطي كراندارفازي

ك ارشد

كوروش نوروزي

1385

ر-‎81

محمد رحمتي

اصول نظريه اندازه فازي و انتگرال فازي

ك ارشد

هاشم پروانه مسيحا

1385

ر-‎82

الهه سروري

بستار انتگرالي k‎ -جبرها وايدالهاي وابسته به گرافها

ك ارشد

حسن حقيقي

1385

ر-‎83

ميرنويد ضيابري سيدين

چند جمله‌اي هاي تفاضلي تعميم يافته

ك ارشد

كمال عقيق

1386

ر-‎84

آزاده بديع پور

بررسي چندجمله هاي تحويل ناپذير روي ميدانهاي موضعي

ك رشد

كمال عقيق

1386

ر-‎85

سونيا سيد علايي

روش شبه طيفي در حل عددي معادلات انتگرال خطي و غيرخطي

ك ارشد

فريده قريشي

محمود هاديزاده

1386

ر-‎86

رضا نيك انديش

زير مدولهاي اول وابسته از يك مدول متناهي توليدشده

ك ارشد

محمد جوادنيك مهر

1386

ر-‎88

علي محمدي، اكرم

OD‎-سرشت پذيري بعضي ازCp,p‎ - گروههاي ساده متناهي كه در آن P‎ عددي است اول به شكل...

ك ارشد

عليرضا مقدم فر

1386

ر-‎89

مودت، پرويز

تعداد اعداد مركب موجود در مجموعه مرتبه هاي عناصر يك گروه متناهي

ك ارشد

عليرضا مقدم فر

1386

ر-‎90

شعباني، مجيد

حلقه هاي -ددكيندو حلقه هاي - كرول

ك ارشد

 

1386

ر-‎91

زهرا پورمحمود

مدول‌هاي انژكتيو ضعيف

ك ارشد

شعبان قلندرزاده

1386

ر-‎93

طوغاني، مريم

كدهاي توريك و برخي كدهاي هندسه جبري

ك ارشد

حسن حقيقي

1386

ر-‎94

حسيني، اعظم السادات

OD‎- سرشت پذيري گروههاي متناوب داراي گراف اول همبند

ك ارشد

عليرضا مقدم فر

1386

ر-‎95

راحله مصلح

شبيه‌سازي مخلوط گازي درمجاري تنفسي انسان

ك ارشد

عظيم امين عطايي

1386

ر-‎96

مريم قاسمي

رتبه حسابي واريته‌هاي جبري با تاكيد بر واريته‌هاي پارامتري شده توسط تك جمله‌اي‌ها

ك ارشد

حسن حقيقي

1386

ر-‎97

محمد باقر كاظمي بلگه شير

منيفلدهاي شبه انيشتيني

ك ارشد

فرشته ملك

1386

ر-‎98

طيبه دزياني

تتميم‌پذيري فضاهاي متريك فازي

ك ارشد

هاشم پروانه مسيحا

1386

ر-‎99

كرمي بنيامين

آشنايي با منيفلدهاي فينسلر و بررسي مسئله چهارم هيلبرت

ك ارشد

فرشته ملك

1386

ر-‎100

خداياري ليلا

روشهاي طبقه بندي غير پارامتري

ك ارشد

سيدمقتدي هاشمي پرست

1386

ر-‎103

اعلمي سهيلا

الگوريتم تصحيح‌گر پيشگو براي حل مساله هاي مكملي كافي در يك همسايگي گسترده مسير مركزي

ك ارشد

محمدرضا پيغامي

1386

ر-‎104

سربلند مريم

استفاده از توابع پايه شعاعي در حل معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي

ك ارشد

عظيم امين عطايي

1386

ر-‎105

علوي فر الهام سادات

شبيه‌سازي عددي انتقال گاز هاي بي‌اثر در بافت ريه

ك ارشد

عظيم امين عطايي

1386

ر-‎106

جهاني سميه

بررسي قضاياي نقطه ثابت در فضاهاي متريك و متريك ابر محدب

ك رشد

كوروش نوروزي

1386

ر-‎107

عابدي پهنه كلايي سيده فاطمه

روش هاي چند دامنه‌اي طيفي در حل عددي معادلات با مشتقات جزيي

ك ارشد

فريده قريشي

1386

ر-‎108

پيش بين سعيد

روشهاي عددي در حل معادلات ديفرانسيل و انتگرال جبري

ك ارشد

محمود هاديزاده
فريده قريشي

1386

ر-‎109

وحدتي حاتم

اندازه و انتگرال فازي (سوگنو)

ك ارشد

هاشم پروانه مسيحا

1386

ر-‎110

پازوكي مريم

پيرامون جوابهاي تحليلي - عددي پاره اي از معادلات عملگري درفضاي هيلبرت كرنل مولد

ك ارشد

محمود هاديزاده

1386

ر-‎111

واعظ زاده ، سارا

تحدب و نقاط ثابت در فضاهاي نرم دار احتمالاتي

ك ارشد

كوروش نوروزي

1386

ر-‎112

فخاري ، فاطمه

گروههاي غيرساده كه حاصلضرب گروههاي ساده هستند

ك ارشد

عليرضا زكايي

1387

ر-‎113

سكينه رهبريان

سرشت نمايي گروههاي خطي روي ميدان دوعضوي توسط طيف آنها

ك ارشد

عليرضا مقدم فر

1387

ر-‎114

انوري، مرضيه

مدول هاي انژكتيو نسبي و حلقه هاي منسجم نسبي

ك ارشد

محمدجواد نيك مهر

1387

ر-‎116

هادي نژادكاشتي، سپيده

منيفلدهاي متقارن ريچي ضعيف

ك ارشد

فرشته ملك

1387

ر-‎117

دارائي، مهدي

رويه هاي دوراني باانحناي ميانگين ثابت در فضاي مينكوفسكي 3-بعدي

ك ارشد

حسن حقيقي

1387

ر-‎118

محرم خاني، رقيه

مدولهاي پروژكتيو نسبي وانژكتيونسبي

ك ارشد

 محمدجواد نيك مهر

1387

ر-‎119

ارندان، راحله

حساب فشردگي نرمال دنباله‌اي در آناليز تغييرات

ك ارشد

 هاشم پروانه مسيحا

1387

ر-‎120

ثابت قدم، فاطمه

zp‎-انتگرال پان شبكه اي مقدار براي توابع ساده و توابع برل شبكه اي مقدار روي شبكه

ك ارشد

هاشم پروانه مسيحا

1387

ر-‎121

احياجهرمي، مريم

پيكربندي زير فضاهاي خطي ازبعد d‎ در فضاهاي تصويري Pn‎

ك ارشد

حسن حقيقي

1387

ر-‎122

عوض پور، لادن

حل عددي معادلات انتگرال فردهولم نوع دوم با استفاده از كوادراچر با گره هاي چند گانه

ك ارشد

سيدمقتدي هاشمي پرست

1387

ر-‎123

جعفري روزبهاني، پروين

مانيفلدهاي ضربي تابيده e.c.s‎

ك ارشد

فرشته ملك

1387

ر-‎124

تركمان، سارا

محاسبه انتگرال هاي چندگانه با استفاده از كوادراچرگاوسي باگره هاي چندگانه

ك ارشد

 سيد مقتدي هاشمي پرست

1387

ر-‎125

سيدي، نرجس

زنجيرهاي وابسته به عناصر جبري روي ميدان ارزش هنسلي

ك ارشد

 كمال عقيق

1387

ر-‎126

فلاح گل، حسن

مدل هاي پيش بيني در مسائل مهندسي با استفاده از يكپارچگي و همپارچگي

ك ارشد

سيدمقتدي هاشمي پرست

1387

ر-‎127

اسداللهي، سميه

چند جمله‌اي هاي متعامد مونژ و كاربردآن درانتگرال گيري عددي

ك ارشد

سيدمقتدي هاشمي پرست

1387

ر-‎128

ترابي، مائده السادات

نگاشتهاي كامل در گروههاي خطي و تصويري

ك ارشد

 عليرضا ذكائي

1387

ر-‎129

خانبابايي، نسرين

واريته هاي قاطع بر واريته هاي مماسي واريته هاي ورونزه

ك ارشد

حسن حقيقي

1387

ر-‎130

ايماني، علي

دترمينان ماتريس هاي وابسته به مثلث پاسكال

ك ارشد

عليرضا مقدم فر

1387

ر-‎131

جنتي، قدسيه

حل عددي مسائل نفوذ غيرخطي معكوس بااستفاده از روش اختلال هموتوپي

ك ارشد

علي ذاكري

1387

ر-‎132

هدايت فر، بهناز

نقاط اكستريم واكسپوزد

ك ارشد

كوروش نوروزي

1387

ر-‎133

زارع خوش چهره، فاطمه

هنگامي كه متممي از يك زير مدول يك جمعوند مستقيم است

ك ارشد

 شعبان قلندرزاده

1387

ر-‎134

شعبانيان، سميرا

فضاهاي مدولار و قضاياي نقطه ثابت

ك ارشد

كوروش نوروزي

1387

ر-‎135

ذاكري، نيلوفر

جريانها و فضاي پوچ ماتريس هاي وابسته به گراف

ك ارشد

 محمدجواد نيك مهر

1387

ر-‎136

خزاعي، ژيلا

انتگرال دانيل فازي

ك ارشد

 هاشم پروانه مسيحا

1387

ر-‎137

عبداله پور، الهام

بررسي P‎- گروههاي منظم متا دوري و به دست آوردن محكهايي براي شناسايي آنها

ك ارشد

عليرضا مقدم فر

1387

ر-‎138

كمالي، پوريا

فرم فازي قضيه هان_باناخ

ك ارشد

هاشم پروانه مسيحا

1387

ر-‎139

دولتي پيش حصاري، صبورا

مدولهاي ددكيند

ك رشد

 شعبان قلندرزاده

1387

ر-‎140

خرم دل، مهدي

حلقه هاي آرمنداريز و تعميم آنها

ك ارشد

شعبان قلندرزاده

1387

ر-‎141

شمس الديني فرد، مهدي

پاياهاي اساسي روي ميدان ارزش هنسلي

ك ارشد

كمال عقيق

1387

ر-‎142

قاسمي، محمد

بررسي تاثيرات به كارگيري چند جمله ايهاي متعامد چبيشف در همگرايي روش هم محلي براي حل معادلات انتگرالي

ك ارشد

محمود هاديزاده

1387

ر-‎143

نيلاش، مرحمت

ميدان هاي منظم

ك ارشد

 كمال عقيق

1387

ر-‎145

داستان، يوسف

بهينه سازي نيمه معين و كاربرد آن در متعامد سازي كمترين مربعات و محلي كردن حسگرها

ك ارشد

سيدمقتدي هاشمي پرست

1388

ر-‎146

عباسي ، حسين

مطالعه اي برفضاهاي2-نرم دار خطي كاربردهاي آن

ك ارشد

 كوروش نوروزي

1388

ر-‎147

راستي ، محمد

معرفي چند جمله ايهاي متعامدجديد و كاربرد آن درحل عددي معادلات انتگرال غيرخطي منفرد ضعيف

ك ارشد

محمود هاديزاده

1388

ر-‎148

جودكي ، سحر

شبيه سازي عددي معادله كانوكشن-ديفيوشن بازمان شامل جمله اكسيال ديفيوشن

ك ارشد

عظيم امين عطايي

1388

ر-‎149

پيروي مينايي، امير

حل عددي معادلات ديفرانسيل بامشتقات جزيي تاخيري

ك ارشد

فريده قريشي

1388

ر-‎150

رضا بنده لو، ام البنين

قضاياي نقطه ثابت تراكمي-توسيعي

ك ارشد

كوروش نوروزي

1388

ر-‎151

حريري نقده ، سنور

مدل رياضي (تحليلي-عددي)آلودگي هوا در شرايط كم باد

ك ارشد

عظيم امين عطايي

1388

ر-‎152

خسروي ، سميه

بهينه سازي سبد مالي درحضور قيودا رزش درم عرض خطر شرطي

ك ارشد

محمدرضا پيغامي

1388

ر-‎153

ميرشكاري، الهام

بررسي وپياده سازي روشهاي كوادراتور ديفرانسيل (DQM‎ )براي معادلات انتگروديفرانسيل

ك ارشد

محمود هاديزاده

1388

ر-‎154

شيرازي رستمي، راضيه

عواملي كه سبب جذب اكسيژن بوسيله سلولهاي قرمز خون در مويرگهاي ريه ميشوند

ك ارشد

عظيم امين عطايي

1388

ر-‎155

علي نژاد ، محمدحسين

ايده ال واريته هاي ورونزه اي

ك ارشد

حسن حقيقي 

1388

ر-‎156

قاسم زاده كلاگر، ابراهيم

كدهاي هندسي جبري روي حلقه ها

ك ارشد

حسن حقيقي

1388

ر-‎157

حيدريان، بهار

پوش گرنشتاين انژكتيوميدان مانده ي يك حلقه ي موضعي

ك ارشد

محمدجواد نيك مهر 

1388

ر-‎158

شيرعلي پور، عباس

اسكيم هاي صفربعدي Pn‎

ك رشد

امير رهنماي برقي

1388

ر-‎159

شهبازي، محمد

روش حجم متناهي و كاربرد آن در حل مسائل ديفرانسيل جزئي

ك ارشد

علي ذاكري

1388

ر-‎160

سامي، سميرا

درباره مانيفلدهاي ضربي تابيده

ك ارشد

فرشته ملك

1388

ر-‎161

نوروزي، مجيد

روش عناصركرانه اي درحل مسائل ديفرانسيل جزئي

ك ارشد

علي ذاكري

1388

ر-‎162

جعفري، احسان

متريك هاي درختي فضاهاي ابرمحدب

ك ارشد

 كوروش نوروزي

1388

ر-‎163

خاندوزي، راحله

پيش بيني قيمت فروش خودرو در شركت ايران خودرو با استفاده از داده كاوي و شبكه هاي عصبي

ك ارشد

محمدرضا پيغامي

1388

ر-‎164

بهمندوست، پريسا

درباره انحناي ابررويه هاي فضاهاي باانحناي ثابت

ك ارشد

كوروش نوروزي

1388

ر-‎165

مايل افشار، سيمين دخت

مدول هاي RD- انژكتيو، هموار و Duo-مدول ها

ك ارشد

 شعبان قلندرزاده

1388

ر-‎166

زيبافر، سمانه

درباره مانيفلدهاي ريمني همديس هارمونيك

ك ارشد

فرشته ملك

1388

ر-‎167

شيخ زاده، سميه

قطرگراف مقسوم عليه صفر حلقه ها

ك ارشد

محمدجواد نيك مهر 

1388

ر-‎168

اكبري، بنفشه

OD‎- سرشت پذيري گروههاي متناهي معين باگراف اول همبند

ك ارشد

عليرضا مقدم فر

1388

ر-‎169

هزارجريبي، اعظم

تعميم ايده آل هاي اول

ك ارشد

 محمدجواد نيك مهر

1388

ر-‎170

ايلكا، الهام

تقريب نقطه ثابت براي نيم گروههاي ميانگين پذير از نگاشتهاي نامنبسط در فضاهاي باناخ

ك ارشد

هاشم پروانه مسيحا

1388

ر-‎171

منتخبي، فرزانه

ايده آلهاي اول وابسته ي تعميم يافته و راديكال زيرمدول ها

ك ارشد

محمدجواد نيك مهر

1388

ر-‎172

ابراهيم زاده، آسيه

روشهاي محاسباتي كنترل بهينه معادلات انتگرالي ولترا

ك ارشد

محمود هاديزاده

محمدرضا پيغامي

1388

ر-‎173

نيك سرشت، آزاده

ارزشهاي روي ( K(X‎

ك ارشد

كمال عقيق

1388

ر-‎174

اكبري، مرضيه

شناسايي گروه هاي متناهي توسط مرتبه و الگوي درجه

ك ارشد

عليرضا مقدم فر

1388

ر-‎175

ايزدي، زهرا

قضيه نقطه ثابت مخروط كراسنوسلسكي

ك ارشد

كوروش نوروزي

1388

ر-‎176

رضايي، عباس

ژئودزيك هاروي برخي مانيفلدهاي ضربي تابيده

ك ارشد

 

1388

ر-‎177

كلانتريون، زهرا

تقريب هماني در فضايي از تمام اندازه هاي مطلقا پيوسته روي نيم گروه هاي موضعا فشرده

ك ارشد

 هاشم پروانه مسيحا

1388

ر-‎178

آقايي بورخيلي، محسن

تعميم مفهوم ميانگين پذيري

ك ارشد

هاشم پروانه مسيحا

1388

ر-‎179

مويد، حامد

بيان قضيه اساسي جبر بوسيله نظريه ارزشها

ك ارشد

كمال عقيق

1388

ر-‎180

رضي پور، مهدي

مشخصات توسيع ميدان منظم

ك ارشد

 كمال عقيق

1388

ر-‎181

مصلي نژاد، احسان

حل معادلات مشتقات جزئي بااستفاده از روش تركيب اجزاي محدود و كرانه اي

ك ارشد

علي ذاكري

1388

ر-‎182

حيدري، سجاد

ايده ال سازي و قضاياي اندرسون

ك ارشد

 محمدجواد نيك مهر

1388

ر-‎183

يزداني، سلمان

آناليز بازه اي درحل عددي معادلات اپراتوري

ك ارشد

فريده قريشي
محمود هاديزاده

1388

ر-‎184

منتظري گيوي، عليرضا

روشهاي ضمني موازي براي دستگاههاي خطي

ك ارشد

عظيم امين عطايي

1388

ر-‎185

ارزاني، فرشيد

كمينه سازي هزينه انتقال گاز در يك شبكه خطوط لوله گاز با استفاده از توسيعي ازروش سيمپلكس

ك ارشد

محمدرضا پيغامي

1389

ر-‎186

حاتمي، شهاب الدين

درونيابي بيرخف تعميم يافته

ك ارشد

محمد مسجدجامعي

1388

ر-‎187

آلادپوش، طاهره

واريته هاي قاطع بالاتر غوطه وري سگره فضاهاي تصويري

ك ارشد

حسن حقيقي

1389

ر-‎188

آقانيانس، آريس

قضاياي نقطه ي ثابت در فضاهاي متريك مخروطي

ك ارشد

كوروش نوروزي

1389

ر-‎189

خاصي، منوچهر

بررسي روشهاي تحليلي و عددي معادلات انتگرال تاخيري

ك ارشد

محمود هاديزاده
فريده قريشي

1389

ر-‎190

اميني خواه، عاشور

توسيع پيوستگي و نتايج تعميم يافته براي نگاشت هاي مجموعه - مقدار در آناليز محدب

ك ارشد

 هاشم پروانه مسيحا

1389

ر-‎191

ميرزا غفور، نفيسه سادات

توزيع نرمال نامتقارن و شبيه سازي آن

ك ارشد

 سيد مقتدي هاشمي پرست

1389

ر-‎192

ربيعي، كبري

روش هاي عددي در حل معادلات مربوط به پيش بيني وضع هوا

ك ارشد

علي ذاكري

1389

ر-‎193

نيك سيما، مريم

تخمين كران هاي پايين براي مساله تخصيص درجه دوم و تعميم يافته آن

ك ارشد

محمدرضا پيغامي

1389

ر-‎194

حكيمي پروج، مهديه

اسكيم شركت پذير گروه ( 2،7) PSL‎

ك ارشد

امير رهنماي برقي

1389

ر-‎195

غروي الخوانساري، زهرا

پيرامون گراف هاي هم ماكسيمال حلقه ها

ك ارشد

 محمدجواد نيك مهر

1389

ر-‎196

ايزدي، مرتضي

جدا كننده هاي نقاط در فضاي چند تصويري

ك ارشد

 حسن حقيقي

1389

ر-‎197

مداح، مطهره

كاربرد اسكيم هاي عددي در معادلات مربوط به ديناميك رودخانه

ك ارشد

علي ذاكري

1389

ر-‎198

رحماني، رضا

يك ساختار اسكيم شركت پذير آمورفيك و تجزيه قويا منتظم گراف كامل

ك ارشد

 امير رهنماي برقي

1389

ر-‎199

صحت، نسيم

پيرامون موجك هاي مرتبط با سري هاي والش

ك ارشد

 هاشم پروانه ميسحا

1389

ر-‎200

زندي، مهرداد

حل عددي معادلات ديفرانسيل جزيي از مرتبه كسري

ك ارشد

علي ذاكري

1389

ر-‎201

زمان فشمي، محمد

نقاط فربه روي خم هاي خاص

ك ارشد

 حسن حقيقي

1389

ر-‎202

محمدزاده، احسان

يك روش بازگشتي براي محاسبه ي درونياب ها

ك ارشد

 عظيم امين عطائي

1389

ر-‎203

قاسمي، مينا

يك روش نقطه دروني مسير پيگير همسايگي گسترده براي حل مساله بهينه سازي نيمه معين با پيچيدگي تكرار O(vnL‎

ك ارشد

محمدرضا پيغامي

1389

ر-‎204

شالچي، سعيد

درجات و IP‎-گراف هاي اسكيم هاي شركت پذير

ك ارشد

امير رهنماي برقي

1389

ر-‎205

حمزه يي، معصومه

يك روش گراديان مزدوج اصلاح شده با جهت كاهشي براي مساله بهينه سازي نا مقيد

ك ارشد

محمدرضا پيغامي

1389

ر-‎206

نژاد اكبري مهربان، وحيد

زير منيفلدهاي حاصل ضرب تابيده لژاندري در فضاهاي فرم ساساكي تعميم يافته

ك ارشد

فرشته ملك

1389

ر-‎207

حاجي ميرزا، جواد

بررسي خاصيت بزرگترين مقسوم عليه مشترك در حوزه هاي صحيح و لم گاوس

ك ارشد

كمال عقيق

1389

ر-‎208

خير آبادي، مينا

سرشت نمايي گروههاي ساده ي متناهي توسط گراف نا جابجايي وابسته به آنها

ك ارشد

عليرضا مقدم فر

1389

ر-‎209

حسيني، فاطمه زهرا

كنترل باز خورد حالت نزديك به بهينه سيستم هاي غير خطي مقيد با استفاده از رهيافت شبكه عصبيHJB‎

ك ارشد

محمدرضا پيغامي

1389

ر-‎210

دهقان، زهرا

يك روش عددي براي حل معادلات اجسام متخلخل چند فازي

ك ارشد

علي ذاكري

1389

ر-‎211

نظري، مينا

ارزيابي روش هاي مختلف داده جانهي با استفاده از روش هاي فازي

ك ارشد

 هاشم پروانه مسيحا

سيدمقتدي هاشمي پرست

1389

ر-‎212

برزگر- محمد صادق

كد برداري از كد هاي خطي دو دويي با استفاده از برنامه ريزي خطي

ك ارشد

 محمدرضا پيغامي

1389

ر-‎213

مهدوي خطيبي، محبوبه

نقاط ثابت نگاشت هاي مجموعه - مقدار در فضاهاي متريك به طور يكنواخت محدب

ك ارشد

كوروش نوروزي

1389

ر-‎214

حاتميان، مسعود

مطالبي پيرامون جستجوي خطي غير يكنواخت

ك ارشد

محمدرضا پيغامي

1389

ر-‎215

عزيزي، علي

نتايج نقطه ثابت براي انقباض هاي مجموعه مقدار با تغير فواصل در فضاهاي متريك كامل

ك ارشد

هاشم پروانه مسيحا

1389

ر-‎216

شهپر، حميده

بررسي روش هاي سود بخشي مشتري و بهبود آن با استفاده از داده كاوي

ك ارشد

سيدمقتدي هاشمي پرست

1389

ر-‎217

مسعودي پور، نجمه

انتگرال گيري عددي روي چند ضلعي ها و كاربرد آن در حل معادلات انتگرال چند متغيره

ك ارشد

محمود هاديزاده

1389

ر-‎218

مختار گندماني، سكينه

قضاياي نقطه ي ثابت براي غير خود نگاشت ها روي فضاهاي متريك مخروطي

ك ارشد

 كوروش نوروزي

1389

ر-‎219

محرابي نژاد، ايمان

قضاياي نقطه ثابت براي انقباض هاي مجموعه مقدار در فضاهاي متريك كامل

ك ارشد

كوروش نوروزي

1389

ر-‎220

رضا، عاطفه

قضاياي نقطه ثابت در خصوص نگاشتي كه در يك شرط كلي انقباض از نوع انتگرالي صدق مي كند

ك رشد

هاشم پروانه مسيحا

1389

ر-‎221

خندان، سميه

در باره مانفيلد هاي كن موتسو

ك ارشد

فرشته ملك

1389

ر-‎222

كروكي، فرشته

واريته هاي بوسان واريته هاي ورونزه و واريته هاي قاطع بالاتر آنها

ك ارشد

حسن حقيقي

1389

ر-‎223

فخر كاظمي بجستاني، بهشيد

حل معادلات ديفرانسيل كسري از درجه چند گانه توسط توابع پايه شعاعي

ك ارشد

فريده قريشي

1389

ر-‎224

تاج بخش، حديثه

ماتريس هايي كه درايه هايشان توسط يك رابطه بازگشتي مشخص ميشود

ك ارشد

عليرضا مقدم فر

1389

ر-‎225

اسماعيلي، نرجس

سرشت نمايي گروههاي (3) 1+ 2 D‎2m‎ توسط طيف آنها

ك ارشد

عليرضا مقدم فر

1389

ر-‎226

احمدي، وجيهه

مانيفلد هاي باز گشتي تعميم يافته

ك ارشد

فرشته ملك

1389

ر-‎227

كوگاني مقدم، رويا

OC‎- سرشت نمايي برخي گروه هاي تقريبا ساده متناهي

ك ارشد

عليرضا مقدم فر

1389

ر-‎228

اشجع زاده، سپيده

OD‎- سرشت نمائي K‎4- گروههاي ساده

ك ارشد

عليرضا مقدم فر

1389

ر-‎229

اسديان فعلي، بنفشه

كاربرد توابع ويژه در حل معادلات عملگري

ك ارشد

محمد مسجدجامعي

1389

ر-‎230

صفر بيرانوند، مژگان

رهيافت هاي نقطه دروني براي حل مساله زمان بندي ماشين هاي موازي نامرتبط

ك ارشد

محمدرضا پيغامي

1389

ر-‎231

رضايي، غلامرضا

حلقه هاي شبيه آزمنداريز وابسته به يك مونوئيد

ك ارشد

 محمدجواد نيك مهر

1390

ر-‎232

شكوري كتيگري، افروز

احتمال فازي

ك ارشد

هاشم پروانه مسيحا
سيدمقتدي هاشمي پرست

1389

ر-‎233

شاهدي ملكي، مينا

تعميمي از مسايل ورشكستگي و كاربرد آن

ك ارشد

سيدمقتدي هاشمي پرست

1389

ر-‎234

يعقوبي، مهدي

بررسي حلقه هاي N‎-كوهرنت و (N‎ ،D‎)- حلقه ها

ك ارشد

محمدجواد نيك مهر 

1390

ر-‎235

كريمي، فاطمه

حلقه هاي شبه آرمنداريز و ايده آل هاي آرمنداريز

ك ارشد

شعبان قلندرزاده 

1390

ر-‎236

شهامتي فرد، نگين

گراف مقسوم عليه صفر روي حلقه اعداد صحيح گاوسي به پيمانه n‎

ك ارشد

شعبان قلندرزاده 

1389

ر-‎237

بانه، سيامك

روش تجزيه ي دامنه براي مسايل گرماي پسر و- پيشرو در فضاهاي يك و دو بعدي

ك ارشد

علي ذاكري

1390

ر-‎238

صفايي، الهام

برآورد يابي و بهينه سازي پارامترهاي توزيع لاگ نرمال

ك ارشد

سيدمقتدي هاشمي پرست 

1390

ر-‎239

امرايي، هادي

*-مدولها و مدولهاي تيلتينگ با بعد همولوژيكي

ك ارشد

محمدجواد نيك مهر

1390

ر-‎240

سليم پور، ربابه

متغيرهاي تصادفي آميخته و توزيع آنها

ك ارشد

سيدمقتدي هاشمي پرست

1390

ر-‎241

فخرآور، سوده

بررسي روش انتگرال گيري عددي Gauss- Turan‎

ك ارشد

محمد مسجدجامعي

1390

ر-‎242

خندان، مهرداد

روش هاي احتمالي در نظريه گراف هاي تصادفي

ك ارشد

 سيدمقتدي هاشمي پرست

1390

ر-‎243

انصاري، علي

آزمون هاي فرض در مدل هاي مخاطره هاي رقابتي

ك ارشد

سيدمقتدي هاشمي پرست

1390

ر-‎244

اعتماد، رقيه

آزادسازي هاي نيمه معين و هم مثبت براي مساله ي تخصص درجه دوم

ك ارشد

محمدرضا پيغامي

1390

ر-‎245

ياوري، مينا

روش ناحيه اعتماد نايكنواخت مدل مخروطي براي مساله هاي بهينه سازي نا مقيد

ك ارشد

محمدرضا پيغامي

1390

ر-‎246

شعباني، الهام

طرح هاي مرتبط با جبر هاي سلولي از نوع (2،2)

ك ارشد

امير رهنماي برقي 

1390

ر-‎247

جلالي اندرابي، بهزاد

ايده آل هاي اول از حلقه هاي شبه بئر اصلي

ك ارشد

شعبان قلندرزاده 

1390

ر-‎249

اميرحسيني، زهرا

كاربرد معادلات ديفرانسيل جبري در مسايل كنترل بهينه

ك ارشد

محمود هاديزاده

محمدرضا پيغامي

1390

ر-‎250

مهتابي اوغاني، منصوره

كران هايي روي زير مجموعه هاي اسكيم ها

ك ارشد

امير رهنماي برقي

1390

ر-‎251

خنجري، نفيسه

روش ماتريسي تاپليتز براي حل عددي معادلات انتگرال

ك ارشد

محمود هاديزاده

1389

ر-‎252

نجفوند دريكوندي، علي

بررسي حلقه هاي آرمنداريز ضعيف

ك ارشد

 شعبان قلندرزاده

1390

ر-‎253

حلاج حسين آبادي، مطهره

كاربرد روش اختلال هموتوپي براي سيستم هاي غير خطي مسائل مقدار مرزي مرتبه دوم

ك ارشد

علي ذاكري

1390

ر-‎254

ميردار هريجاني، خديجه

ساختار زنجيرهاي متمايز اشباع شده

ك ارشد

كمال عقيق 

1390

ر-‎255

فتاحي كياسري، فاطمه

نظريه ايده آل هاي قويا" تحويل ناپذير در حلقه هاي جابجايي

ك ارشد

محمدجواد نيك مهر 

1390

ر-‎256

معنوي، مهديه

*C‎ - جبرها در آناليز عددي

ك ارشد

كوروش نوروزي

1390

ر-‎257

عبداللهي اصل، نازدار

استفاده از توابع اصلي چبيشف براي يافتن جواب مساله معكوس معادله مشتقات جزيي سهموي

ك ارشد

علي ذاكري

1390

ر-‎258

ميرغفوري، سيده مريم

درباره مانيفلدهاي هسيان

ك ارشد

فرشته ملك

1390

ر-‎260

نشاط، طاهره

طرح هاي بلوكي دايره وار ناشي از شبه حلقه هاي مسطح

ك ارشد

 امير رهنماي برقي

1390

ر-‎262

قرباني قلي آباد، رقيه

تعميم روابط اشتاين و كاربرد هاي آن

ك ارشد

 سيد مقتدي هاشمي پرست

1390

ر-‎263

جعفري سبزي، سعيد

درباره برخي خواص واريته هاي توريك آفين و تصويري

ك ارشد

 حسن حقيقي

1390

ر-‎264

اشبهي، هديه

هم خوشه هاي با اندازه ماكسيمال در گراف اول يك گروه ساده متناهي

ك ارشد

عليرضا مقدم فر

1390

ر-‎265

محمدي وله زاقرد، ليلا

تكنيك هاي پيش اثر گذار در روش هاي طيفي

ك ارشد

فريده قريشي

1389

ر-‎266

جعفر پور، ثريا

توزيع سري هاي تواني و آزمون بر روي پارامتر هاي آن

ك ارشد

 سيدمقتدي هاشمي پرست

1390

ر-‎267

بيكي، محمدرضا

شبه درونياب هاي مبتني بر توابع اسپلاين براي معادلات انتگرال منفرد ضعيف

ك ارشد

محمود هاديزاده

1390

ر-‎268

سلطاني، زهرا

C‎- جبر هاي امورفيك و كاربردهاي آن دراسكيم هاي شركت پذير

ك ارشد

 امير رهنماي برقي

1390

ر-‎269

ضيايي، عبدالباسط

حل عددي معادلات اپراتوري فازي توسط روش هاي طيفي

ك ارشد

فريده قريشي

1390

ر-‎270

سوري، زليخا

حل معادله Sine-Gordon‎ با استفاده از روش هاي تفاضل متناهي فشرده و رانگ-كوتاي - نيستروم ضمني قطري

ك ارشد

عظيم امين عطايي

1390

ر-‎271

پناهي، ساناز

انتگرال گيري عددي به روش گاوس-كرونرود

ك ارشد

محمد مسجدجامعي

1390

ر-‎272

محمدي، ريحانه

گراف مقسوم عليه صفر وابسته به كلاسهاي هم ارزي مقسوم عليه هاي صفر

ك ارشد

 شعبان قلندرزاده

1390

ر-‎273

آدينه وند، زينب

شناسايي گروههاي ساده متناهي توسط گراف اول وابسته به آنها

ك ارشد

عليرضا مقدم فر

1389

ر-‎274

غضنفري شبانكاره، صديقه

بررسي چند جمله اي هاي آيزنشتاين-دوماس و چند جمله اي هاي شون- من

ك ارشد

كمال عقيق 

1390

ر-‎275

حسيني، زهرا

كلاسي از اسكيم هاي طيف ساده

ك ارشد

امير رهنماي برقي

1390

ر-‎276

طاهري، فاطمه

معرفي چند جمله اي هاي متعامد لورانت و كاربرد آنها در حل معادلات انتگرالي

ك ارشد

محمود هاديزاده

1390

ر-‎277

عرب، حسين

روش هاي طيفي در حل عددي مسائل كنترل بهينه

ك ارشد

فريده قريشي

1390

ر-‎278

صالح نژاد، زينب

هندسه جبري مدلهاي فيلوژنتيك

ك رشد

حسن حقيقي

1390

ر-‎279

طاهري گلورزي، مجيد

بررسي قضيه اي از دد كيند

ك ارشد

كمال عقيق

1390

ر-‎280

عبدلي ارمكي، سميه

برخي قضايا ي نقطه ثابت در فضاهاي متريك فازي

ك ارشد

هاشم پروانه مسيحا

1390

ر-‎282

برچلوئي، زينب

قضاياي نقطه ي ثابت نگاشت هاي چند مقداري يكنوا در فضاهاي متريك مرتب

ك ارشد

كوروش نوروزي

1390

ر-‎283

سلطاني، سيما

كاربرد روش اجراي متناهي با توابع B‎- اسپلاين در مسايل انتقال گرما

ك ارشد

علي ذاكري

1390

ر-‎284

عشقايي، ندا

مطالعه اي بر قضاياي نقطه ي ثابت در فضاهاي متريك احتمالي

ك ارشد

كوروش نوروزي

1390

ر-‎285

فرزانه، آنييا

شناسايي گروههاي ساده(PSL‎(3,q‎ توسط مرتبه عناصر شان

ك ارشد

عليرضا مقدم فر

1390

ر-‎286

رمضان پناه سوركوهي، زهرا

روشهاي هم مكاني و هم مكاني تفاضلات متناهي براي حل معادلات غير خطي كلين- گوردون

ك ارشد

عظيم امين عطايي

1390

ر-‎287

ابراهيمي، اسلام

گرافهاي قويا" منتظم و توسيع آنها

ك ارشد

عليرضا مقدم فر 

1390

ر-‎288

شمس الكتابي، خشايار

مدول هاي هيلبرت روي* C‎- جبرها

ك ارشد

كوروش نوروزي 

1390

ر-‎289

مرادي سركشي، سعيد

كاربرد روش عناصر طيفي در مسائل مربوط به انتشارات موج

ك ارشد

علي ذاكري

1390

ر-‎290

لاجوردي، علي

درباره زير مانيفلدهاي اسلنت

ك ارشد

فرشته ملك

1390

ر-‎291

باقري موخر، بهاره

هم انباشتگي در مدل هاي سري زماني فصلي

ك ارشد

سيدمقتدي هاشمي پرست 

1390

ر-‎292

كبريتي، احسانه

پيرامون برنامه ريزي هم مثبت و كاربردهاي آن

ك ارشد

محمدرضا پيغامي

1390

ر-‎293

كريمي قهرودي، مقداد

تحليل عددي معادلات ديفرانسيل و انتگرال فازي

ك ارشد

فريده قريشي

1390

ر-‎294

راستگو، مجتبي

زنجيرهاي مجموعه - مقدار به طور انتگرال پذير كراندار همگرا با رويكرد شبكه باناخ

ك ارشد

هاشم پروانه مسيحا

1390

ر-‎295

فيروزي، فرشاد

ضريب تابيده و ضريب دوگانه تابيده روي برخي از مانيفلدهاي خاص

ك ارشد

فرشته ملك

1390

ر-‎296

هداوندخاني، مليحه

پايه هاي ارزش براي تعميم ميدان هاي سري تواني

ك ارشد

كمال عقيق 

1390

ر-‎297

قنبري، فاطمه

روش هاي طيفي در تحليل عددي معادلات ديفرانسيل جبري

ك ارشد

فريده قريشي

1390

ر-‎298

كردلو، سميه

كاربرد موجك ها در آمار

ك ارشد

سيدمقتدي هاشمي پرست 

1390

ر-‎299

طالبي، راحله

اسكيم هاي شركت پذير و افزارهاي مسطح

ك ارشد

امير رهنماي برقي

1389

ر-‎300

حداديان، يوسف

يك الگوريتم صفحه برش براي برنامه ريزي نيمه معين

ك ارشد

محمدرضا پيغامي

1390

ر-‎303

پژمان، بتول

گراف هاي قويا" منتظم جهت دار با

ك ارشد

 امير رهنماي برقي

1391

ر-‎304

سالاري، محمد

زير مدول هاي اول از مدول هاي آرتيني

ك ارشد

 محمدجواد نيك مهر

1391

ر-‎305

توكلي وليكچالي، علي

تعميم قضيه نقطه ثابت كاريستي براي فضاهاي متريك برداري مقدار

ك ارشد

 هاشم پروانه مسيحا

1391

ر-‎306

غريبلو، منصور

روشهاي BFGS‎اصلاح شده و تحليل همگرايي آنها در مسائل بهينه سازي نامقيد

ك ارشد

محمدرضا پيغامي

1391

ر-‎307

ويسي، حميدرضا

يك روش ناحيه اعتماد تطبيقي جديد به كمك فيلتر چند بعدي در بهينه سازي نامقيد

ك ارشد

محمدرضا پيغامي

1391

ر-‎308

حسيني، اسماعيل

بررسي مدول هاي ضربي و هم ضربي

ك ارشد

محمدجواد نيك مهر

1391

ر-‎309

صالحي، نيما

كدهاي شبه دوري به عنوان كدهايي روي حلقه هاي ماتريسي

ك ارشد

عليرضا مقدم فر

1390

ر-‎310

صالحي، نويد

كدهاي خطي بارويكرد جبر جابجايي

ك ارشد

عليرضا مقدم فر

1390

ر-‎311

قزل سفلو، علي

برنامه ريزي مخروطي و نيمه معين براي شبكه هاي بي سيم پايا

ك ارشد

محمدرضا پيغامي

1390

ر-‎313

احمدي، امين

روش گراديان تصوير شده در بهينه سازي برداري

ك ارشد

محمدرضا پيغامي

1391

ر-‎314

برومندنيا، علي

قضاياي نقطه ثابت براي انقباض هاي تعميم يافته در فضاهاي متريك داراي يك گراف

ك ارشد

 كوروش نوروزي

1391

ر-‎317

شاه صاحبي، فائزه سادات

معرفي الگوريتم هاي تكراري نيوتن تجزبه شده و كاربرد هاي آن

ك ارشد

محمود هاديزاده

1390

ر-‎318

زماني، مهديه

بررسي تحليلي و عددي برخي مدل هاي اقتصادي با استفاده از معادلات انتگرالي

ك ارشد

محمود هاديزاده

1390

ر-‎319

حكيمي قلعه صفا، ميلاد

حلقه هاي شبه آزمنداريز ضعيف

ك ارشد

شعبان قلندرزاده

1391

ر-‎321

احفادي، ليلا

حل تحليلي معادلات ديفرانسيل جبري كسري با استفاده از روش آناليز هموتوپي

ك ارشد

علي ذاكري

1391

ر-‎322

ديناروند، مينا

خاصيت نقطه ثابت براي نگاشت هاي چند مقداري غير انبساطي

ك ارشد

كوروش نوروزي

1391

ر-‎324

سليمان، فاطمه

كران هاي خطا در انتگرالگيري عددي

ك ارشد

محمدمسجد جامعي

1391

ر-‎325

صادقي، مرجان

انتگرال گيري عددي با استفاده از مشتقات تابع

ك ارشد

محمدمسجد جامعي

1391

ر-‎326

اميري، عبدالرضا

بد وضعي مسايل سهموي معكوس و بررسي برخي روش هاي عددي پايدار براي حل آنها

ك ارشد

علي ذاكري

1391

ر-‎327

نصيري، طيبه

برخي روش هاي عددي حل معادلات ديفرانسيل- انتگرالي

ك ارشد

فريده قريشي

1391

ر-‎328

فتحي هفشجاني، سجاد

الگوريتم نقطه دروني پيشگو- اصلاح گر نشدني براي حل مسايل برنامه ريزي مخروط درجه دوم

ك ارشد

محمدرضا پيغامي

1391

ر-‎329

راضي اغول بيك، پيام

كاربرد روش هاي مقدار اوليه و مرزي چند گامي خطي براي حل معادلات اپراتوري

ك ارشد

محمود هاديزاده

1391

ر-‎330

اقدمي، جعفر

معادلات انتگرال مرتبه دوم وكاربرد هاي آن

ك ارشد

محمود هاديزاده

1391

ر-‎331

رجبي پارسا، مينا

وجود گراف هاي جهت دار قويا منتظم براي يك خانواده نامتناهي از پارامترهاي قابل قبول

ك ارشد

 امير رهنماي برقي

1391

ر-‎332

گودرزي، فهيمه

تحليل عددي معادلات عملگري به كمك روش هاي تاييد شده

ك ارشد

فريده قريشي
محمود هاديزاده

1390

ر-‎333

شوقي آبكنار، رقيه

قضيه نقطه ثابت براي نگاشت هاي زامفير سكيوي ضعيف

ك ارشد

كوروش نوروزي

1391

ر-‎334

لعل دولت آباد، فاطمه

تعميم برخي قضاياي نقطه ثابت براي توابع جند مقداري

ك ارشد

كوروش نوروزي

1391

ر-‎336

آشوري، فاطمه

درباره ي ايده آل هاي دو جانبي از حلقه هاي جابجايي

ك ارشد

 شعبان قلندرزاده

1391

ر-‎337

سروجهاني، معصومه

حل تقريبي تحليل معادلات ديفرانسيل از مرتبه كسري خطي و غير خطي

ك ارشد

 عظيم امين عطائي

1391

ر-‎338

قرباني وحيد، زهرا

روش شبه طيفي در مسائل كنترل بهينه كسري

ك ارشد

فريده قريشي

1391

ر-‎339

چيستان آسيابري، زينب

كاربرد روش اختلال هموتوپي براي مسايل مقدار اوليه كسري

ك ارشد

علي ذاكري

1391

ر-‎341

رادبان تهراني، هدا

كاربردT‎-اسپلاين هاي دو بعدي در روش اجراي محدود براي حل مسايل سهموي

ك ارشد

علي ذاكري

1391

ر-‎342

گلعلي زاده كلاهدوز محله، شيوا

روش هاي عددي در معادلات انتگرال نوع سوم

ك ارشد

فريده قريشي

1391

ر-‎343

صالحي شايگان، اميرحسين

حل عددي مسايل غير خطي بيضوي با استفاده از عملگرهاي پيش شرطي

ك ارشد

علي ذاكري

1391

ر-‎344

قاسمي، فاطمه

برخي قضاياي نقطه ثابت *C‎- جبرها و جبرهاي باناخ

ك ارشد

كوروش نوروزي

1391

ر-‎345

بابايي زاده كشتلي، ميثم

كاربرد هاي توابع پايه اي شعاعي در تقريب جواب معادلات ديفرانسيل

ك ارشد

عظيم امين عطايي

1391

ر-‎346

عباسي، فرشته

زير ميدان هاي ميدان هاي ارزش دار هنسلي

ك ارشد

 كمال عقيق

1391

ر-‎347

خبازپور صالحي، فاطمه

برخي روش هاي عددي براي حل معادلات تاخيري پنتوگراف

ك ارشد

محمود هاديزاده

عظيم امين عطايي

1391

ر-‎348

طالع ماسوله، مريم

محاسبه دترمينانهاي ماتريسهاي پيچشي توسط توابع مولد

ك ارشد

عليرضا مقدم فر

1391

ر-‎349

فدايي، سارا

متر اينشتني ضربي تابيده روي مانيفلد هاي با انحناي اسكالري ثابت

ك ارشد

فرشته ملك

1391

ر-‎350

علي بيگي طريي، محمدصادق

طبقه بندي فضاهاي ضربي تابيده اينشتني

ك ارشد

 فرشته ملك

1391

ر-‎351

صفري پور فتيده، محمدكاظم

بررسي وجود جواب هاي بهينه در مسايل كارگزار- كارفرماي تصادفي

ك رشد

محمدرضا پيغامي

1391

ر-‎352

ترابي، سهيلا

كاربرد پايه هاي گروبنر در كد گشايي كدهاي هندسه جبري

ك ارشد

حين حقيقي

1391

ر -‎353

بينايي، بنت الهدي

حمله به رمزهاي رشته اي با استفاده از پايه هاي گروبنر

ك ارشد

حسن حقيقي

1391

ر-‎357

حبيبي، مظاهر

رهيافتي جديد بر اساس ناحيه اعتماد مخروطي براي حل مساله بهينه سازي نامقيد

ك ارشد

محمدرضا پيغامي

1391

ر-‎358

آغچي، سيما

حل عددي مسائل كنترل بهينه فردهولم

ك ارشد

فريده قريشي

1391

ر-‎359

يگانه محمدي، مريم

تجربه هاي مختلط اعداد فيبوناچي و لوكاس

ك ارشد

 عليرضا مقدم فر

1391

ر-‎364

انوشه ئي، نسرين

رده اي از گراف هاي جهت دار قويا"منتظم

ك ارشد

 امير رهنماي برقي

1391

ر-‎365

حسيني پويا، محمد

محاسبه دترمينال بعضي از ماتريس ها با درايه هاي بازگشتي

ك ارشد

عليرضا مقدم فر

1392

ر-‎366

بوتيمار، فاطمه

بررسي توابع فوق هندسي و q‎- توسيع هاي آن

ك ارشد

محمد مسجدجامعي

1391

ر-‎367

خوش مسلك، زهرا

ثابت و دستگاه سيستم اكيد چند جمله اي هاي تحويل ناپذير روي ميدان هاي ارزش دار هنسلي

ك ارشد

 كمال عقيق

1391

ر-‎369

عباسي محمدآبادي، مريم

توزيع هاي سايا كهلري

ك ارشد

 فرشته ملك

1392

ر-‎370

حسين زاده، رقيه

روش هاي هم محلي چند گامي و كاربرد آنها براي معادلات انتگرالي

ك ارشد

محمود هاديزاده

1392

ر-‎371

غياث الدين، مرتضي

پيرامون همگرايي روش ناحيه اعتماد گوس- نيوتني غير دقيق براي حل مسائل حداقل مربعات غير خطي با كران هاي ساده

ك ارشد

محمدرضا پيغامي

1392

ر-‎372

پورخانعلي، رامين

معرفي يك بسط تابعي براي تابع هاي تحليلي و زير كلاس هاي آن

ك ارشد

 محمد مسجدجامعي

1392

ر-‎373

دانيال، فاطمه

قضاياي نقطه ثابت ادل اشتاين

ك ارشد

 هاشم پروانه مسيحا

1392

ر-‎374

اكبرزاده، طاهره

پيكربندي ابررويه هاي عام در فضاي تصويري n‎ بعدي

ك ارشد

 حسن حقيقي

1392

ر-‎375

تاج آبادي، نرگس

درباره زيرمانيفلدهاي شبه نافي مانيفلدهاي هسيان

ك ارشد

فرشته ملك

1392

ر-‎376

غلامي مقدم، اشرف

روش هاي شبكه متحرك براي حل معادلات انتگرال ديفرانسيل جزيي

ك ارشد

محمود هاديزاده

1392

ر-‎377

پورحيدرسنگدهي، سمانه

گراف اشتراكي زير مدول هاي يك مدول

ك ارشد

محمدجواد نيك مهر

1392

ر-‎378

فياض فر، زينب

تحليل خطاي روش اجراي كرانه اي در مسايل جزيي سهموي و بيضوي مستقيم و معكوس

ك ارشد

علي ذاكري

1392

ر-‎379

اسدالهي طاهري، فاطمه

مطالعه برخي مسائل بيضوي و سهموي غير خطي و روش هاي عددي حل آن ها

ك ارشد

علي ذاكري

1392

ر-‎380

نظري، پروين

دنباله هاي نمايي دو متعامد با تابع وزن (exp(ax2+ibx‎ روي محور حقيقي و يك دنباله از توابع مثلثاتي متعامد

ك ارشد

محمد مسجدجامعي

1392

ر-‎381

اميني فرد، زهره

حل مساله ي كوله پشتي درجه دوم بااستفاده از برنامه ريزي پويا و آزاد سازي نيمه معين

ك ارشد

محمدرضا پيغامي

1392

ر-‎382

پرواز، سمانه

كاربرد روش اسپلاين چند بعدي در حل مسايل ديفرانسيل جزيي و بررسي خطا در آن

ك ارشد

علي ذاكري

1392

ر-‎383

ياراحمدي، شيما

حل عددي معادلات حاكم بر جريان الكترواسمتيك در ميكرو- كانال

ك ارشد

عظيم امين عطايي

1392

ر-‎384

رئوفي، پويا

كدهاي هندسه جبري از ديدگاه پايه گروبنر

ك ارشد

حسن حقيقي

1392

ر-‎387

معززي، ستاره

كاربرد توابع پايه اي B‎- اسپلاين دو بعدي در روش عناصر طيفي براي مسايل سهوي دو بعدي

ك ارشد

علي ذاكري

1392

ر-‎389

باصري، اسماء

تحليل عددي معادلات ديفرانسيل تصادفي

ك ارشد

فريده قريشي

1392

ر-‎390

اميني خلف بادام، فرزانه

پايه هاي گروبنر و تجزيه و تحليل جبري سيستم هاي رمز نگاري

ك ارشد

حسن حقيقي

1391

ر-‎391

ابطحي، سيد هادي

قضيه گاوس- بونه

ك ارشد

 فرشته ملك

1392

ر-‎392

رياحيني كماچالي، عاطفه

مدول هاي ضربي كاهيده

ك ارشد

شعبان قلندرزاده

1392

ر-‎393

خوروش، مريم

بررسي همگرايي روش بدون شبكه اي شوارز بااستفاده از توابع پايه شعاعي

ك ارشد

علي ذاكري

1386

ر-‎394

درويش، سميرا

گراف اشتراك روي ايده آل يك حلقه

ك ارشد

محمدجواد نيك مهر

1392

ر-‎395

آريان، فاطمه

پيرامون مدل هاي مك كوي

ك ارشد

 شعبان قلندرزاده

1392

ر-‎396

بشيري، بهاره

گراف جمعي از يك حلقه جابجايي

ك ارشد

محمدجواد نيك مهر

1392

ر-‎397

نوروزپور، اعظم

فضاهاي يكنواخت تعميم يافته، سيستم هاي ديناميك مجموعه مقدار انقباضي موضعي يكنواخت و نقاط ثابت

ك ارشد

هاشم پروانه مسيحا

1392

ر-‎398

دشت رزمي، مصطفي

يك الگوريتم گردايان مزدوج اصلاح شده با طول گام برزيلاي- بوروين دوري براي بهينه سازي نامقيد

ك ارشد

محمدرضا پيغامي

1392

ر-‎399

علي بماني، ابوالفضل

دوگان گراف مقسوم عليه صفر حلقه جابه جايي

ك ارشد

 محمد جواد نيك مهر

1392

ر-‎400

صالح آبادي، نرگس

نگاشت هاي ناگسترشي قوي و عملگرهاي ناگسترشي قوي و عملگرهاي ماكسيمال، تناظر و دوگاني

ك ارشد

 كوروش نوروزي

1392

ر-‎401

عدالتخواه، عالمه

نتايجي از نقطه ي انطباق سه تايي براي انقباض هاي تعميم يافته در فضاهاي متريك مرتب تعميم يافته

ك ارشد

 هاشم پروانه مسيحا

1392

ر-‎402

جعفرزاده، شهروز

درباره ي منيفلدهاي سيمپلكتيك

ك ارشد

فرشته ملك

1392

ر-‎403

رضايي، بهنام

يك روش عددي سريع براي حل معادلات انتگرال فرد هولم دو بعدي نوع دو بعدي نوع دوم

ك ارشد

محمود هاديزاده

1392

ر-‎404

اجدادي گلسفيدي، عاطفه

حل معادلات ديفرانسيل تاخيري پنتوگراف با استفاده از چند جمله اي هاي چبيشف

ك ارشد

عظيم امين عطايي

1392

ر-‎405

محمودي اختيار، رضيه

حل عددي معادلات انتگرال با هسته هاي لگاريتمي توسط چند جمله اي هاي متعامد

ك ارشد

محمود هاديزاده

1392

ر-‎406

نيكبخت، نسرين

حل عددي معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزيي بيضوي با استفاده از توابع پايه شعاعي

ك ارشد

عظيم امين عطايي

1392

ر-‎407

كروني، نبي اله

روش گراديان مزدوك غيرخطي هموارساز براي مساله بازيابي تصوير با استفاده از مينيمم سازي ناهموار نامحدب

ك ارشد

محمدرضا پيغامي

1392

ر-‎408

باقرزادگان، شيرين

حل عددي معادلات اپراتوري بااستفاده از تقريب پد

ك ارشد

فريده قريشي

1392

ر-‎410

آذر، طاهره

پيرامون چند جمله ايهاي متعامد كلاسيك از متغير گسسته و كاربرد آنها

ك ارشد

محمد مسجدجامعي

1393

ر-‎411

خزائي، خديجه

تعميمي از گرافهاي اول گروههاي متناهي

ك ارشد

عليرضا مقدم فر

1393

ر-‎412

دادرس، سحر

بررسي نقص در نظريه ارزش

ك ارشد

كمال عقيق

1390

ر-‎413

داريني، نجمه

بررسي چند جمله اي هاي تحويل ناپذير بر ميدان هاي هنسلين

ك ارشد

 كمال عقيق

1392

ر-‎414

كوهستاني، معصومه

سرشت نمايي گروههاي ساده متناهي( U‎4( 2m ) L‎4 (2m‎ توسط طيف

ك ارشد

عليرضا مقدم فر

1393

ر-‎415

محمدزاده، امينه

پيرامون گروههاي متناهي هم طيف باگروههاي ساده الصاقي و متعامد

ك ارشد

عليرضا مقدم فر

1393

ر-‎416

ظهور عطار، مهسا

مطالعه برخي ويژگيهاي گرافهاي ناجابجايي وابسته به گروههاي متناهي ناآبلي

ك ارشد

عليرضا مقدم فر

1393

ر-‎417

دهداروند، زينب

كاربرد روش عناصر مرزي در حل مسائل بيضوي نيمه خطي

ك ارشد

علي ذاكري

1393

ر-‎419

حسيني، معراج

يك تغيير نرم در برخي فضاهاي باناخ با كاربردهايي در نظريه نقطه ثابت

ك ارشد

 كوروش نوروزي

1392

ر-‎420

مقدم حصاري، آتنا

يك رده جديد از الگوريتم هاي گراديان مزدوج طيفي براي بهينه سازي نامقيد بر اساس معادله سكانت اصلاح شده

ك ارشد

محمدرضا پيغامي

1393

ر-‎423

گرگاني، ميترا

بهينه سازي فازي مسئله انتخاب پرتفليو با كمك برنامه ريزي خطي و درجه دوم پارامتريك

ك ارشد

محمدرضا پيغامي

1393

ر-‎425

بازارنوي، مرضيه

تعميم محك تحويل ناپذيري آيزنشتاين- شونمن با استفاده از نظريه ارزياب

ك ارشد

كمال عقيق

1392

ر-‎426

آقا سيد محمد كشميري، متين

درباره ي التصاق هاي شبه متقارن متريك روي يك مانيفلد پارا-ساساكين لورنتسي

ك ارشد

فرشته ملك

1393

ر-‎427

بياباني، عبدالباسط

نتايجي هندسي از خاصيت بورلي ثابت ايده آل هاي مونوميال

ك ارشد

حسن حقيقي

1393

ر-‎428

ميرزايي، فاطمه

يك الگوريتم ناحيه اعتماد بهبود يافته براي حل دستگاه معادلات غير خطي

ك ارشد

محمدرضا پيغامي

1393

ر-‎429

پهلواني زاده، عصمت

يك روش گراديان مزدوج حافظه محدود

ك ارشد

محمدرضا پيغامي

1393

1393/12/12 تاریخ بروز رسانی

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی می باشد.