ارتباط با حوزه آموزشی و مدیران گروه های آموزشی

ارتباط با حوزه آموزشی و مدیران گروه های آموزشی

 

نام واحد

تلفن

نشانی الکترونیک

آموزش دانشکده ریاضی

77125254

( داخلی: 107-108 )

09023645122

Keshavarz.nasir@gmail.com

mathdep@kntu.ac.ir

مدیر گروه ریاضی محض

77125254

( داخلی: 407 )

ghalandarzadeh@kntu.ac.ir

مدیر گروه ریاضی کاربردی

77125254

( داخلی: 311 )

ghoreishif@kntu.ac.ir

مدیر گروه علوم کامپیوتر و آمار

77125254

( داخلی: 105 )

ha.khodaiemehr@kntu.ac.ir

معاون آموزشی دانشکده

77125254

( داخلی: 400 )

malek@kntu.ac.ir

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده

77125254

( داخلی: 308 )

haghighi@kntu.ac.ir

تعداد بازدید:
299
تاریخ:
1400/07/10
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دانشکده ریاضی : انتهای بزرگراه زین الدین شرق - خیابان وفادار شرقی - بلوار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی - پردیس شهید رضائی نژاد
تلفن : 77125254   دورنگار : 77125291
صندوق پستی: 3381-16765    کد پستی : 83911-16569
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.