» 1400/07/07 دانشجو: فاطمه قمی اویلی، استاد راهنما: دکتر مسجدجامعی
 بسمه تعالی
 آگهی برگزاری جلسه نیمه حضوری دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
   زمان: چهار شنبه 1400/07/07 ساعت 15:30
   مکان: سالن همایش
   لینک ورودhttps://meetbk.kntu.ac.ir/b/jj6-ndl-or7    کد دسترسی:036924 
   عنوان رساله:
برخی روش های اصالح شده ی آدامز-بشفورث بر اساس قوانین انتگرال گیری وزنی هرمیت
 
   نام دانشجو: فاطمه قمی اویلی
   استاد راهنما: دکتر محمد مسجدجامعی
   استاد مشاور: دکتر زهرا معلمی
   استاد ارزیاب داخلی: دکتر محمود هادی زاده
   استاد ارزیاب خارجی: دکتر مسگرانی
 
   چکیده فارسی
 
در این پایان نامه، اصالح روشهای چندمرحله ای خطی معرفی میشود که به ویژه شامل روشهای اصالح شدهی آدامز-بشفورث برای حل مسائل مقدار اولیه است. روش اصالح شده با استفاده از قانون انتگرال گیری هرمیت به جای فرمولهای انتگرال گیری نیوتن-کاتس با گرههای هم فاصله حاصل میشود. سپس ضرایب مربوط به روش به صراحت نشان داده میشوند، خطای محلی داده میشود و مرتبه ی روش تعیین میشود. علاوه بر این، یک نوع وزنی از روش جدید برای حل یک مورد خاص از مسئله ی کوشی برای معادالت دیفرانسیل منفرد معرفی و پیشنهاد شده است. سرانجام، چندین مثال عددی و نمایش گرافیکی نیز آورده و مقایسه شده است.
 
 
تعداد بازدید:
89
تاریخ:
1400/07/04

بازگشت
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دانشکده ریاضی : انتهای بزرگراه زین الدین شرق - خیابان وفادار شرقی - بلوار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی - پردیس شهید رضائی نژاد
تلفن : 77125254   دورنگار : 77125291
صندوق پستی: 3381-16765    کد پستی : 83911-16569
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.