روش های مناسب عددی برای معادلات با مشتقات جزئی سهموی بدوضع بر روش هموارسازی
1399/7/30 دانشجو: سهیلا بداغی، استاد راهنما: دکتر ذاکری
----------------------------------------------------------------------
 بسمه تعالی
 آگهی برگزاری جلسه نیمه حضوری دفاع از رساله دکتری
   زمان: چهارشنبه 1399/7/30 ساعت 14:00
   مکان: سالن همایش
   لینک ورودhttps://meetbk.kntu.ac.ir/b/jj6-ndl-or7    کد دسترسی:036924 
   عنوان رساله:
روش های مناسب عددی برای معادلات با مشتقات جزئی سهموی بدوضع بر روش هموارسازی
 
   نام دانشجو: سهیلا بداغی
   استاد راهنمای اول: دکتر علی ذاکری
   استاد ارزیاب داخلی: دکتر عظیم امین عطایی
   استاد ارزیاب داخلی: دکتر محمود هادیزاده یزدی
   استاد ارزیاب خارجی: دکتر جلیل رشیدی نیا
   استاد ارزیاب خارجی: دکتر داود رستمی
تاریخ:
1399/10/30
تعداد بازدید:
464
منبع: