نقاط ثابت نگاشتها در هیلبرت C*-مدول ها
1400/12/23 دانشجو: فرهنگ جهانگیر، استاد راهنما: دکتر نوروزی
----------------------------------------------------------------------
 بسمه تعالی
 آگهی برگزاری جلسه نیمه حضوری دفاع از رساله دکتری
   زمان: چهارشنبه 1400/12/23 ساعت 17:30
   مکان: سالن همایش
   لینک ورودhttps://meetbk.kntu.ac.ir/b/jj6-ndl-or7    کد دسترسی:036924 
   عنوان رساله:
نقاط ثابت نگاشت ها در هیلبرت C*-مدول ها
 
   نام دانشجو: فرهنگ جهانگیر
   استاد راهنما: دکتر کوروش نوروزی
   استاد مشاور: دکتر ملیحه حسینی
   استاد ارزیاب داخلی: دکتر کمال عقیق
   استاد ارزیاب داخلی: دکتر هاشم پروانه مسیحا
   استاد ارزیاب خارجی: دکتر اسدلله آقاجانی
   استاد ارزیاب خارجی: دکتر سید منصور واعظ پور
   چکیده فارسی
 
در این رساله‌، به مطالعه‌ی خاصیت نقطه‌ی ثابت در هیلبرت C*-مدول‌ها می‌پردازیم. نشان می‌دهیم اگرA یک C*-جبر جابجایی و یکدار باشد، یک هیلبرت C*-مدول‌ اشباع‌ روی A خاصیت نقطه‌ی ثابت دارد اگر و تنها اگر Aبا بعد متناهی باشد. علاوه بر این ثابت می‌کنیم که بدون فرض جابجایی بودن A وقتی که هیلبرت C*-مدول‌ روی A دارای بردار واحد باشد، همین حکم برقرار خواهد بود و برای هیلبرت C*-مدول‌های دارای بردار واحد برقراری خاصیت نقطه‌ی ثابت معادل با بازتابی بودن آنهاست. همچنین در این رساله، به نقد یکی از تعمیم‌های اخیر فضاهای متریک یعنی فضاهای ‌F-متریک می‌پردازیم و بویژه نشان می‌دهیم که این فضاها متریک‌پذیرند و تعمیم برخی از مهم‌ترین قضایای نقطه ثابت در این فضاها نتیجه‌ی مستقیمی از مشابه متریکی آنها است. در این راستا، فضاهای ‌F-نرمدار را تعریف می‌کنیم و نشان می‌دهیم که قضایایی همچون ندلر و شادر نیز در این فضاها نتایجی از شکل‌های اصلی خود هستند.
تاریخ:
1400/12/22
تعداد بازدید:
1523
منبع: