تاريخچه و فعاليتها

فعاليت هاي آموزشي اين دانشــكده از سال 1359 در قالب گروه آموزشي رياضي با ارائه دروس پايه رشته هاي فني و مهندسي در دانشگاه آغاز شده و  نظر به افزايش حجم فعاليت هاي آموزشي و تحقيقاتي گروه  و  نيز تأكيد بر نقش مستقل علوم رياضي در علوم كاربردي و مهندسي و با عنايت به بند هفتم از اهداف بنيادين مندرج در سند راهبردي علوم پايه كشور،  در اسفند ماه  1391 پس از تاييد هيأت امناي دانشگاه،  سازمان موجود در گروه به سطح دانشكده رياضي ارتقاء يافت.

 

سال 

 شرح فعاليت

1369

 اخذ مجوز رشته رياضي كاربردي در مقطع كارشناسي 

1375

 اخذ مجوز رشته رياضي كاربردي در مقطع كارشناسي ارشد

1381

 اخذ مجوز رشته رياضي محض در مقطع كارشناسي

1382

 اخذ مجوز رشته رياضي محض در مقطع كارشناسي ارشد

1385

 اخذ مجوز رشته رياضي در مقطع دكتري

1386

 اخذ مجوز رشته آمار در مقطع كارشناسي ارشد

1391

 تأسيس دانشكده رياضي پس از مصوبه هيأت امناي دانشگاه


هم اكنون اين دانشكده داراي سه گروه آموزشي
رياضي محض، رياضي كاربردي و آمار و علوم رايانه مي باشد كه به تربيت دانشجو در رشته ها ي فوق الذكر و در مقاطع تحصيلي مختلف اشتغال دارند. سال شمار توسعه فعاليت هاي آموزشي در رشته هاي تخصصي دانشكده به شرح زير مي باشد:
 
  
 نظر به نقش اساسي و اجتناب ناپذير علوم رياضي و پژوهش هاي بنيادي به عنوان مبنا و زير بناي امر تحقيقات و فناوري، سياست دانشكده بر توسعه تحصيلات تكميلي و همچنين افزايش توانايي هاي علمي و آموزشي جهت بهره برداري بيشتر دانشجويان رشته هاي  علوم بنيادي و فني و مهندسي  استوار بوده است.

 در حال حاضر تعداد 318 دانشجو در مقاطع مختلف تحصيلي به شرح زير در اين دانشكده به تحصيل اشتغال دارند:

 

رشته هاي تحصيلي موجود در دانشكده رياضي

مقاطع تحصيلي هر رشته

 رياضي محض ( جبر، هندسه و آناليز)كارشناسي - كارشناسي ارشد - دكتري

رياضي كاربردي( آناليزعددي و تحقيق درعمليات)

 كارشناسي - كارشناسي ارشد - دكتري

آمار رياضي

 كارشناسي ارشد

رياضيات و كاربردها

 كارشناسي

 
 
 

مقطع تحصيلي

تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل

كارشناسي

163

كارشناسي ارشد

116

دكتري

39

جمع كل

318

 
 
 
 

تعداد اعضاي هيات علمي به تفكيك گروه هاي آموزشي

استاد

دانشيار

استاديار

جمع

رياضي محض

2

8

2

12

رياضي كاربردي

1

5

1

7

آمار و علوم رايانه

1

1

2

4

جمع كل

4

14

5

23


وظايف دانشكده

·        آموزش نظري و عملي دانشجويان طبق برنامه مصوب

·        انجام تحقيقات علمي بر حسب نيازهاي اقتصادي، اجتماعي و تكنولوژي كشور درچارچوب برنامه‏ هاي دانشگاه

·        تشكيل سمينارها و كنفرانسهاي علمي از طريق همكاري با واحدهاي ذيربط دانشگاه

·        ايجاد تسهيلات آموزشي و غير آموزشي براي دانشجويان دانشكده

·        برقراري روابط علمي و آموزشي با متخصصان و دانشگاه هاي داخلي و خارجي و تبادل اعضاي هيأت علمي و دانشجو از طريق همكاري با مقامات ذيربط دانشگاه

·        تأمين اعضاي آموزشي دانشكده و همكاري در اين زمينه با ساير دانشكده ‏ها

·        انجام خدمات مختلف آموزشي، دانشجويي، اداره امور كتابخانه و مركز كامپيوتر دانشكده و ساير خدمات با همكاري واحدهاي ذيربط

·        پيش‏ بيني نيروي انساني مورد نياز دانشكده و ارائه گزارش به مقامات ذيرربط دانشگاه

 

شوراي دانشكده

به منظور هماهنگي گروههاي آموزشي و اجراي ضوابط و مقررات آموزشي و پژوهشي، شوراي دانشكده با تركيب رئيس و معاونان دانشكده و مديران گروههاي آموزشي تشكيل مي ‏شود:

 وظايف شورا 

 

·        برنامه ‏ريزي جهت فراهم ساختن زمينه هاي اجراي مصوباتي كه توسط معاونان آموزشي وپژوهشي دانشگاه ابلاغ مي ‏شود

·        تدوين سياست هاي آموزشي و پژوهشي دانشكده با توجه به خط مشي آموزشي و پژوهشي دانشگاه

·        بررسي و تدوين برنامه ‏هاي آموزشي دانشكده

·        بررسي طرحهاي پژوهشي دانشكده و ارجاع آنها به شوراي پژوهشي دانشگاه

·        اتخاذ تصميم هاي اجرايي جهت هماهنگي و تطابق زماني تعليم و تحقيق در دانشكده

·        بررسي و تعيين نياز دانشكده به اعضاي هيأت علمي و پيشنهاد آن به مقامات ذيربط

·        تعيين ظرفيت پذيرش دانشجو در دانشكده با هماهنگي گروه هاي آموزشي و پيشنهاد آن به شوراي آموزشي دانشگاه

·        بررسي موارد مربوط به شركت در سمينارهاي علمي و فرصت هاي مطالعاتي  

·        بررسي و اظهارنظر درباره ساير مواردي كه توسط رئيس دانشگاه به شورا ارجاع مى‏شود

 
 

مديران گروه  و روساي دانشكده رياضي از آغاز فعاليت

دوران تصدي

دكتر سيد مقتدي هاشمي پرست

69-78

دكترعليرضا زكايي

78-84

دكتر حسن حقيقي

84-86

دكترعظيم امين عطايي

86-88

دكترعليرضا مقدم فر

88-89 

دكتر شعبان قلندرزاده

89-92

دكترعلي ذاكري

94- 92

دكتر كوروش نوروزي
 تاكنون-94
 
تاریخ به روز رسانی:
1396/02/10
تعداد بازدید:
8986
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشكده رياضي : انتهاي بزرگراه زين الدين شرق - خيابان وفادار شرقي - بلوار دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي - پرديس شهيد رضائي نژاد
تلفن : 77125254   دورنگار : 77125291
صندوق پستي: 3381-16765    كد پستي : 83911-16569

 
 
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.