دانشجویان دکتری

نام خانوادگی و نام
رشته
ترم ورود
استاد راهنما
ایمیل
دلدار فروغ ریاضی محض 3931 دکتر شعبان قلندرزاده fdeldar@mail.kntu.ac.ir
عبداللهی فهیمه ریاضی کاربردی 3941 دکتر مسعود فاطمی fabdollahi@email.kntu.ac.ir
جهانگیر فرهنگ ریاضی محض 3941 دکتر کوروش نوروزی fjahangir@mail.kntu.ac.ir
اکبری هانیه ریاضی محض 3951 دکتر فرشته ملک rakbariii71@gmail.com
پرواز سمانه ریاضی کاربردی 3951 دکتر علی ذاکری s.parvaz@email.kntu.ac.ir
رنجبرکرنکان حمید ریاضی کاربردی 3951 دکتر فریده قریشی h.ranjbar@email.kntu.ac.ir
نصیری طیبه ریاضی کاربردی 3951 دکتر عظیم امین عطایی t_nasiri@email.kntu.ac.ir
یزدانی سلمان ریاضی کاربردی 3951 دکتر محمود هادی زاده یزدی salmanyazdani@email.kntu.ac.ir
عبدی مریم ریاضی محض 3951 دکتر ابراهیم قربانی m.abdi@email.kntu.ac.ir
فردوسی ارمان ریاضی محض 3951 دکتر محسن رضاپور armanferdowsi@email.kntu.ac.ir
کوهستانی معصومه ریاضی محض 3951 دکتر ابراهیم قربانی m.kuhestani@email.kntu.ac.ir
گلابی مهرداد ریاضی محض 3951 دکتر کوروش نوروزی m.golabi@email.kntu.ac.ir
عبدی کورانی نسیم ریاضی محض 3961 دکتر محمدجواد نیک مهر n.abdi@email.kntu.ac.ir
کرمیان منش نوراله ریاضی محض 3961 دکتر علیرضا مقدم فر n.k.m221985@gmail.com
علمداری محمد سعید ریاضی کاربردی 3961 دکتر مسعود فاطمی m.s.alamdari69@gmail.com
حق مرام پویا ریاضی محض 3961 کوروش نوروزی haghmaram@email.kntu.ac.ir
بهرامی طاقانکی مهسا ریاضی محض 3961 دکتر علیرضا مقدم فر bahrami.mahsa@email.kntu.ac.ir
یزدانی اکرم ریاضی کاربردی 3971 دکتر محمود هادی زاده یزدی ayazdani@mail.kntu.ac.ir
مجیدی یل دگرمانی آرزو ریاضی محض 3971 دکتر ابراهیم قربانی arezoomajidiyal@gmail.com
عبدل آبادی فاطمه ریاضی کاربردی 3971 دکتر علی ذاکری mahdieh.abdi@email.kntu.ac.ir
عبدی مهدیه ریاضی کاربردی 3981 دکتر فریده قریشی mahdieh.abdi@email.kntu.ac.ir
حبیبی مریم ریاضی کاربردی 3991 دکتر فریده قریشی Habibimar824@gmail.com
خاصه خان افشین ریاضی کاربردی 3991 دکتر عظیم امین عطایی khassekhan@gmail.com
عزیزی سیدشهریار ریاضی کاربردی 3991 دکتر عظیم امین عطایی sha.azizi21@gmail.com
میرباقری جم رضا ریاضی کاربردی 3991 دکتر محمد مسجد جامعی rmirbaqerijam@gmail.com
مهرارا مهنوش ریاضی محض 3991 دکتر محمدجواد نیک مهر mahnoush.mhr@gmail.com
نجفی صبری ریاضی محض 3991 دکتر شعبان قلندرزاده sabranajafi@gmail.com
مهدور زهرا ریاضی کاربردی 3991 دکتر مسعود فاطمی zahra.mahdevar@yahoo.com
قاسمی مینا ریاضی محض 3991 دکتر هاشم پروانه مسیحا mina_gh97@yahoo.com
هاشمیان زهرا ریاضی محض 3991 دکتر هاشم پروانه مسیحا hashemianzahra4@gmail.com
فضل اللهی پروین ریاضی محض 3991 دکتر فرشته ملک Parvin.fzl@aut.ac.ir
کریمی دهکردی اسماعیل ریاضی محض 3991 دکتر حسن حقیقی esmaeel.karimi21@yahoo.com
هاشمی سیده اعظم ریاضی محض 3991 دکتر فرشته ملک azsa65@yahoo.com
بشیری گودرزی ام البنین ریاضی محض 3991 دکتر عبدالرضا سیاره omolbaninbashiri@gmail.com
رضازاده فرخ الهام ریاضی محض 3991 دکتر ا حد ملک زاده elhamrezazadeh125@yahoo.com
باقری قلعه نوئی زهرا ریاضی کاربردی 3991 دکتر علی ذاکری zhr.bghr2020@gmail.com
افشار محمدرضا ریاضی کاربردی 4001 mm261627@gmail.com
بخشی زاده محمدامین ریاضی کاربردی 4001 bakhshizade.amin@gmail.com
توکلی رضا ریاضی کاربردی 4001 rezatikol@ymail.com
حیدری مریم ریاضی کاربردی 4001 heidarim3.14@gmail.com
قهرمانی ترک امیری حمیدرضا ریاضی کاربردی 4001 hamidreza.ghahremani115@gmail.com
کوئینی طاهره ریاضی کاربردی 4001 tkoeini@gmail.com
معنوی مهدیه ریاضی محض 4001 m.manavi94@gmail.com
منفردی سعید ریاضی محض 4001 saeedmonfaredy@gmail.com
وظایفی حانیه ریاضی محض 4001 Ma.haniehvazayefi@gmail.com
حیدری صهبا ریاضی کاربردی 4001 sahba411@gmail.com
قاسمی سمیرا ریاضی کاربردی 4001 samira.ghasemi96@yahoo.com
العبدالعزیز اشواق ریاضی محض 4001 iraq@gmail.com
 
تاریخ به روز رسانی:
1400/10/06
تعداد بازدید:
7300